Bekendtgørelse om nyt bygningsreglement i høring

0

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet et udkast til bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18) med forslag om ikrafttrædelse den 1. januar 2020. Høringsfristen er mandag den 4. november 2019.

En af de væsentlige ændringer består i ændringerne omkring den kommunale tekniske byggesagsbehandling på brand- og kommunikationsområdet. Bemærk her at overgangsperioden udløber den 31. december 2019, hvorefter al byggesagsbehandling på disse områder skal varetages eksternt af de nye certificerede brand- og konstruktionsrådgivere.

Det betyder, at der fra den 1. januar 2020 skal være tilknyttet en certificeret brandrådgiver eller statiker til byggesager, der er omfattet af brand- og konstruktionsklasse 2-4.

Læs høringsbrevet her

Læs udkastet til bekendtgørelsen her

Medlemmer af VELTEK bedes være opmærksom på, at der allerede nu er en stor sagspukkel ude i kommunerne – vær derfor ude i god tid med byggesagsbehandlinger.

Derudover tilføjes bestemmelser, der implementerer direktiv (EU) 2018/844 om bygningers energimæssige ydeevne – også kaldet bygningsdirektivet (eller EBPD 2018). For VELTEK Ventilation er det særlig relevant, at implementeringen blandt andet vedrører bygningsautomatik herunder funktionsafprøvning samt dokumentation.

I denne sammenhæng er §298a ny. VELTEK Ventilation opfordrer medlemmerne til at give deres input til teksten via VELTEK, teksten kunne muligvis forbedres hvis vi kan lykkes med et større fokus på indeklima i sammenhæng med energieffektiviteten.

Bygningsautomatik

  • 298 a. I nye bygninger omfattet af § 260 med et dimensionerende varmebehov eller kølebehov over 290 kW skal der installeres bygningsautomatik til styring af de tekniske anlæg. Stk. 2. I eksisterende bygninger omfattet af § 260 med et dimensionerende varmebehov eller kølebehov over 290 kW skal der installeres bygningsautomatik til styring af de tekniske anlæg, hvis det er teknisk gennemførligt og rentabelt, jf. § 275. Installationen skal være gennemført senest i 2025. Stk. 3. Bygningsautomatik er i denne sammenhæng det samlede system, der benyttes til at regulere og styre de tekniske anlæg. Systemet skal være i stand til: 1) løbende at overvåge og analysere energiforbruget og 2) at kommunikere med de tekniske anlæg og regulere disse anlæg energieffektivt efter behovet i bygningen og 3) at kunne udtrykke den energimæssige effektivitet af bygningen og dens tekniske anlæg og 4) detektere fejl i anlæggene og underrette driftspersonalet om fejlene.

Læs mere om EPBD 2018 her