Vedtægter

Navn og hjemsted

§1.
Foreningens navn er
Den Eltekniske Sektion (Sektionen).

Sektionens hjemsted er Herlev.

§2.
Sektionens formål er at varetage medlemmernes interesser sammen med den danske el-installatørstand på områder, der ikke i øvrigt varetages af Foreningen VELTEK, herunder
– at gennemføre aktiviteter og foranstaltninger, der skal tjene til at fremme medlemmernes salg til el-installatørerne.
– at gennemføre generelle aktiviteter, der kan tjene til at udbrede kendskabet til den danske el-branche og el-tekniske produkter og branchens samfundsmæssige betydning.
– at yde tilskud efter ansøgning til VELTEK, herunder til sektioner og arbejdsgrupper under VELTEK.

Organisation

§3.
Sektionen er en del af en organisation, som består af Foreningen VELTEK, hvortil der er knyttet tre selvstændige foreninger, Den Eltekniske Sektion, Markedsanalyse og AVA Sektionen.

Sektionen kan nedsætte arbejdsgrupper, som har til formål inden for Sektionens område at arbejde for specielle interesser.

Sektionens vedtægter skal være godkendt af VELTEK’s bestyrelse.

Den Eltekniske Sektion vælger leverandørernes medlemmer til Leverandørudvalget.

Medlemskab

§4.
Som medlem af Sektionen kan optages enhver virksomhed, der er medlem af VELTEK, og som har salg af el-tekniske artikler direkte eller indirekte til el-installatører.
Ved el-tekniske artikler forstås artikler, der er omfattet af el-branchens varegruppering.

§5.
Spørgsmålet om optagelse som medlem afgøres af bestyrelsen.
Ansøgeren kan forlange bestyrelsens afgørelse forelagt for førstkommende ordinære generalforsamling til endelig afgørelse ved simpelt flertal.

Udtræden/udelukkelse

§6.
Udmeldelse skal ske inden 30. juni for at have virkning med udgangen af året. Såfremt udmeldelsen sker efter 30. juni vil udmeldelsen først have virkning fra udgangen af det efterfølgende år. Udmeldelse skal ske skriftligt til sekretariatet.

Medlemskab anses for ophørt med øjeblikkelig virkning, hvis et medlem ophører med at drive medlemsberettiget virksomhed eller udmelder sig af VELTEK.
Medlemskab ophører endvidere ved afsigelse af konkursdekret.

Udelukkelse af et medlem kan ske i følgende tilfælde:
a) Såfremt et medlem ikke overholder Sektionens vedtægter og beslutninger vedtaget på en generalforsamling.
b) Såfremt et medlem optræder groft illoyalt og til skade for branchen overfor Sektionen.
c) Såfremt et medlem trods påkrav ikke indbetaler det fastsatte kontingent.

Beslutningen om udelukkelse af et medlem skal forelægges VELTEK’s bestyrelse til godkendelse.

Såfremt Sektionens beslutning om udelukkelse er enstemmig, men ikke kan opnå godkendelse fra VELTEK’s bestyrelse, kan Sektionens bestyrelse begære en generalforsamling i VELTEK indkaldt til afgørelse af udelukkelsesspørgsmålet.

Såfremt Sektionens beslutning om udelukkelse ikke er enstemmig men opnår godkendelse af VELTEK’s bestyrelse, kan det udelukkede medlem begære, at der indkaldes til en generalforsamling i VELTEK til afgørelse af udelukkelsesspørgsmålet.

Begæring om afholdelse af generalforsamling i VELTEK til afgørelse af eksklusionspørgsmålet skal skriftligt tilstilles VELTEK’s bestyrelse senest 14 dage efter, at sektionsbestyrelsen har fået besked om, at VELTEK har nægtet at godkende sektionsbestyrelsens beslutning eller efter, at det udelukkede medlem har modtaget beslutningen om udelukkelse.

Generalforsamling skal indkaldes inden en måned efter fremkomsten af den skriftlige begæring.

Til beslutning på den ekstraordinære generalforsamling om udelukkelse kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer af VELTEK stemmer for forslaget om udelukkelse. En udelukket medlemsvirksomhed er automatisk udelukket af VELTEK og er forpligtet til samtidig at nedlægge hverv, hvor den eller dens medarbejdere repræsenterer Sektionen.

Kontingent, hæftelse og ret til Sektionens formue

Kontingentet opkræves som et af generalforsamlingen fastsat kontingent.

Bestyrelsen fastsætter terminerne for kontingentets betaling.

Indskud i Sektionen fastsættes ligeledes af generalforsamlingen.

Medlemmerne hæfter ikke for Sektionens forpligtelser. Den ved et regnskabsårs afslutning eventuelle fremkomne underbalance skal bestyrelsen på den ordinære generalforsamling stille forslag om at få dækket.

Medlemmer har ikke ved udtræden eller udelukkelse ret til andel i Sektionens formue.

Bestyrelse

§8.
Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af Sektionen.

Bestyrelsen består af mindst tre og højst fem medlemmer.

Såfremt bestyrelsen kun består af tre medlemmer, afgår hvert år ved afslutningen af den ordinære generalforsamling det medlem, der har fungeret længst.

Består bestyrelsen derimod af fire eller fem medlemmer, afgår hvert år ved afslutningen af den ordinære generalforsamling de to medlemmer, der har fungeret længst.

I fornødent omgang afgøres det ved lodtrækning, hvem der skal afgå.

Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang kommer ned på to, vælger de tilbageværende bestyrelsesmedlemmer et medlem til at indtræde i bestyrelsen frem til næste ordinære generalforsamling.

Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang kommer ned på under to medlemmer, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i henhold til vedtægternes §11.

Bestyrelsen vælger inden for sin kreds en formand.

Bestyrelsens formand leder bestyrelsens arbejde.

Bestyrelsen mødes mindst fire gange årligt.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formanden, er til stede.

Beslutninger træffes ved stemmeflerhed.

I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

Et bestyrelsesmedlems mandat bortfalder, hvis aktivt arbejde ophører i den medlemsvirksomhed, han var tilknyttet, da han blev valgt.

Bestyrelsens arbejde er ulønnet.

§9.
Sektionens daglige forretninger varetages af det sekretariat, som VELTEK har etableret.

Sektionen betaler et bidrag til udgifterne ved den fælles administration.

Sektionen betaler i forhold til, hvor meget virksomhed foreningens sekretariat har udført for Sektionen.

Fastsættelsen af administrationsbeløbet foretages af VELTEK’s bestyrelse efter konsultation med sektionsbestyrelsen.

Regnskabsår

§10.
Sektionens regnskabsår løber fra den 1. januar til 31. december. Sektionens årsregnskab afgives inden udgangen af februar måned til revision ved VELTEK’s revisor.

Generalforsamling

§11.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i andet kvartal.

Tid og sted fastsættes af bestyrelsen.

Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen ved brev til samtlige medlemmer.

Varslet skal være mindst 14 dage.

Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen og være ledsaget af specificeret regnskab for det forløbne år samt ordlyden af eventuelle forslag.

Dagsordenen skal være følgende:
1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning
3) Forelæggelse af regnskab
4) Behandling af indkomne forslag
5) Valg af bestyrelsen
6) Eventuelt

Adgangsberettiget til generalforsamlingen er alene for personligt ejede virksomheder ejere og ledende medarbejdere og for selskaber direktører og andre ledende medarbejdere.

Gæster samt eventuelle repræsentanter fra pressen kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelse være til stede på generalforsamlingen.

Hvert medlem har én stemme.

Det er medlemmernes pligt at møde til generalforsamlingen.

Det er tilladt gennem skriftelig fuldmagt at lade sig repræsentere.

Beslutningsforslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde i så god tid før generalforsamlingen, at forslaget kan optages på dagsordenen.

Alle beslutninger på generalforsamlinger tages ved almindeligt stemmeflerhed, med mindre andet fremgår af vedtægterne.

Til vedtagelse af en vedtægtsændring kræves dog, at mindst halvdelen af medlemmerne er repræsenteret, og at der for forslaget stemmer mindst 2/3 af de repræsenterede.

Opnår en vedtægtsændring på en generalforsamling fornøden majoritet, uden at halvdelen af medlemmerne har været repræsenteret, skal der indkaldes til ny generalforsamling, hvor vedtægtsændringen kan vedtages med den foreskrevne majoritet uanset antallet af repræsenterede medlemmer.

VELTEK’s bestyrelse skal efter vedtagelse på Sektionens generalforsamling endeligt godkende alle vedtægtsændringer.

Vedtægtsændringerne er kun gyldige, såfremt VELTEK’s bestyrelse godkender vedtægtsændringerne.

Dirigenten afgør afstemningsmåden. Valg skal dog, såfremt blot et medlem ønsker det, foregå hemmeligt og skriftligt.

Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

Valgbar til bestyrelsen er de personer, der i henhold til §11 stk. 3 er adgangsberettigede.

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, eller når mindst 1/5 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom med oplysning om, hvad der ønskes behandlet.

Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling skal med angivelse af dagsorden ske inden fire uger efter begæringens modtagelse med mindst 14 dages varsel. I øvrigt gælder de samme regler som for den ordinære generalforsamling.

§12.
Medlemmerne har tavshedspligt med hensyn til det på sektionsmøderne passerede, og hvad der i øvrigt mundtligt eller skriftligt meddeles dem af Sektionen.

Tegning af forening

§13.
Sektionen forpligtes ved underskrift af formanden eller hvem, bestyrelsen i øvrigt måtte befuldmægtige hertil.

Ophævelse

§14.
Sektionens ophævelse skal besluttes efter samme regler, som gælder for vedtægtsændringer, jfr. §11.

Samtidig med vedtagelse om Sektionens ophævelse tages beslutning om anvendelse af Sektionens formue.

Sektionens formue kan aldrig tilfalde medlemmerne.

Ophævelsen gennemføres af en eller flere likvidatorer valgt af den generalforsamling, der besluttede at ophæve Sektionen.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 31. maj 2017.