Vedtægter

§1.
Foreningens navn er “VELTEK Digital”

§1.1.
VELTEK Digital er en sektion i brancheorganisationen VELTEK.

§1.2.
Hjemsted for sektionen er VELTEKs adresse. VELTEK Digitals daglige forretninger varetages af VELTEKs sekretariat. VELTEK Digital betaler et bidrag til udgifterne ved den fælles administration.

§1.3.
Vilkårene for sekretariatssamarbejdet mellem VELTEK og VELTEK Digital fastlægges i en kontrakt, der godkendes af VELTEK Digitals bestyrelse.

Af denne skal det fremgå, at VELTEK ansætter en sektionschef for VELTEK Digital, hvis opgave det er at effektuere og implementere de aktiviteter, som bestyrelsen for VELTEK Digital vedtager.

Sektionschefen er ansat i VELTEK og refererer derfor til den adm. direktør for VELTEK. Sektionschefen kan meddeles prokura.

§2.
Foreningens formål er at fremme en digitalisering af forretningsprocesserne hos medlemsvirksomhederne, samt fastlægge, udvikle og vedligeholde fælles standarder for udveksling og håndtering af relaterede data.

Dette formål forfølges gennem:
a)  Udvikling, vedligeholdelse og håndhævelse af fælles standarder for datakommunikation
b)  Arbejde for øget anvendelse af EDI i samhandlen
c)  Rådgivning
d)  Informationsvirksomhed
e)  Uddannelsesvirksomhed
f)  Udvikling af relevante komponenter eller applikationer der kan fremme formålet
g)  Forhandling af fælles aftaler med eksterne leverandører og interessenter

§2.1.
Foreningens formål er, at fremme en digitalisering af forretningsprocesserne hos medlemsvirksomhederne, samt fastlægge, udvikle og vedligeholde fælles standarder for udveksling og håndtering af relaterede data.

Dette formål forfølges gennem:
a) Udvikling, vedligeholdelse og håndhævelse af fælles standarder for datakommunikation
b) Arbejde for øget anvendelse af EDI i samhandlen
c) Rådgivning
d) Informationsvirksomhed
e) Uddannelsesvirksomhed
f)   Udvikling af relevante komponenter eller applikationer der kan fremme formålet
g) Forhandling af fælles aftaler med eksterne leverandører og interessenter

§2.2.
Det påhviler hver enkelt medlemsvirksomhed efter bedste formåen

– at overholde de standarder for datakommunikation, der aftales i foreningen,
– at opfylde de retningslinjer for implementering af nye eller opdaterede datastandarder, der aftales i foreningen, herunder også tidsplanerne herfor.

Adgang til:
– anvendelse af datastandarder
– anvendelse af applikationer og komponenter udviklet af foreningen
– foreningens medlemsforum på internettet
– rådgivning og uddannelse
– fælles aftaler med eksterne leverandører og interessenter
– og øvrige medlemsfordele

forudsætter medlemskab af VELTEK Digital.

§3.
Som medlemmer kan optages virksomheder, der tilslutter sig foreningens formål.

§3.1.
Anmodning om optagelse i VELTEK Digital stiles til bestyrelsen, der suverænt afgør, hvorvidt optagelse kan ske.

§3.2.
Udmeldelse af VELTEK Digital kan kun finde sted hver den 31/12, og skal ske ved rekommanderet skrivelse til foreningens sekretariat med mindst 6 måneders varsel.

§3.3.
Når et medlem er udmeldt (subsidiært ekskluderet), fritages pågældende medlem ikke herved for sine retlige forpligtelser, som måtte være etableret inden udmeldelsen er effektiv.

§3.5.
Ingen medlemmer kan gøre krav på foreningens formue.

§3.6.
Den ordinære generalforsamling fastsætter medlemskontingentet.

§3.7.
Medlemskontingentet opkræves én gang årligt.

§4.
VELTEK Digital ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer.

Bestyrelsen har den styrende myndighed i alle anliggender, der falder inden for det på generalforsamlingen vedtagne, eller som er en naturlig følge af det vedtagne.

§4.1.
Der skal i sammensætningen af bestyrelsen tilstræbes en balancering mellem de brancher, der er repræsenteret i foreningens medlemskreds

§4.2.
Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen på den årlige ordinære generalforsamling, og genvalg kan finde sted.

§4.3.
Umiddelbart efter hver generalforsamling udpeger bestyrelsen af sin midte en formand og en næstformand.

§4.4.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer alle beslutninger ved simpel majoritet. I tilfælde af stemmelighed betragtes punktet som bortfaldet, medmindre det af 4 bestyrelsesmedlemmer forlanges forelagt en ordinær/ekstraordinær generalforsamling til endelig afgørelse.

§4.5.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og enten formand eller næstformand er tilstede.

§5.
Generalforsamlingen er VELTEK Digitals øverste myndighed i alle anliggender. Mødeberettigede på generalforsamlingen er alle stemmeberettigede.

Der kan stemmes ved fuldmagt. Inden generalforsamlingen skal dirigenten have forelagt de skriftlige fuldmagter tillige med navnene på de medlemmer, der hver for sig repræsenterer pågældende fuldmagts givere.

§5.1.
Hver medlemsvirksomhed råder over én stemme.

§5.2.
Generalforsamlingen træffer sine afgørelser ved simpel majoritet, når mindst halvdelen af medlemmerne enten er tilstede eller repræsenteret ved fuldmagter.

§5.3.
Afgørelser vedrørende vedtægtsændringer eller VELTEK Digitals opløsning skal vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

§5.4.
Ethvert medlem kan forlange skriftlig afstemning.

§5.5.
Er en generalforsamling ikke beslutningsdygtig, skal der indkaldes til en ny generalforsamling inden for 3 uger, hvor generalforsamlingen derefter kan træffe sine afgørelser, uanset antallet af fremmødte eller ved fuldmagt repræsenterede medlemmer.

§5.6.
VELTEK Digital afholder sin årlige ordinære generalforsamling i andet kvartal i Danmark.

§5.7.
Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse
5. Fastlæggelse af medlemskontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse
8. Eventuelt

§5.8.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske 12 arbejdsdage før generalforsamlingen. Dagsorden skal udsendes mindst 6 dage før pågældende generalforsamling.

§5.9.
Forslag til behandling under punkt 6 på dagsordenen skal, for at komme i betragtning, være indsendt til VELTEK Digitals sekretariat senest 9 arbejdsdage før generalforsamlingen.

§6.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, når som helst den måtte finde det ønskeligt (jf. §5.6), men skal indkaldes, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer forlanger dette med samtidig motiveret dagsorden.

§6.1.
Ekstraordinær generalforsamling skal finde sted senest 10 arbejdsdage efter at forlangende om ekstraordinær generalforsamling er fremsat enten i eller overfor bestyrelsen.

§6.2.
Indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling skal ske med angivelse af dagsorden med varsel på mindst 6 arbejdsdage.

§7.
VELTEK Digitals vedtægter skal være godkendt af VELTEKs bestyrelse. I tilfælde af vedtægtsændringer skal VELTEKs bestyrelse godkende disse før de kan træde i kraft.

§8.
Regnskabsåret er kalenderåret.

§9.
Forpligtelser udover daglige dispositioner, som med føje må anses for naturlige for driften af VELTEK Digital, har kun gyldighed, hvis formanden eller i dennes fravær næstformanden har godkendt sådanne dispositioner med forpligtende underskrift tillige med underskrift fra yderligere to bestyrelsesmedlemmer.

§10.
Tvivlsspørgsmål eller tvistigheder, som måtte opstå mellem parterne med udspring i fortolkning af nærværende vedtægter, og som ikke kan løses på en generalforsamling, afgøres i Sø- og Handelsretten i København som værneting, idet danske retsregler om voldgift lægges til grund.

§11.
Såfremt et flertal i bestyrelsen forgæves og gentagne gange har anmodet et medlem om at leve op til foreningens intention og vedtægter, kan denne på den førstkommende generalforsamling stille forslag om eksklusion til et givet tidspunkt, hvilket vedtages med simpelt flertal. Tidspunktet for eksklusion fastlægges i.h.t. bestyrelsens beslutning.

Således vedtaget på foreningens generalforsamling 13. juni 2017

Bent Werner Laursen                         Per Rømer Kofod
Formand                                                      Dirigent