Forlig om klimakrav for byggeriet fra 2025 er landet

0

Opdateret 30. maj 2024

Kære medlemmer,

Forliget om de nye klimakrav til byggeriet fra 2025 er nu offentliggjort på Social- Bolig og Ældreministeriets hjemmeside, her: Ny aftale stiller ambitiøse klimakrav til nyt byggeri – Social-, Bolig- og Ældreministeriet (sm.dk)

Bemærk, at grænseværdien er blevet skærpet yderligere en anelse i forhold til udspillet fra sidste uge (se link nedenfor).

Samlet set betyder stramningen, at op mod 85% af alt nybyggeri, som er omfattet af kravet, skal præstere bedre klimamæssigt i forhold til 2021. Selve byggeprocessen bliver også omfattet og får et særskilt krav for udledningerne på 1,5 kgCO2e/m2/år.

Der annonceres også en grundlæggende revision af bygningsreglementet, idet som der skrives ”de nuværende krav til sikkerhed og sundhed vil hindre, at de nye CO2e-krav kan efterleves i praksis”. VELTEK vil i den forbindelse naturligvis arbejde aktivt for at belyse og influere evt. betydning i forhold til f.eks. krav til indeklima.

Endeligt ser det ud til i forliget, at grænseværdierne bliver indfaset fra 1. juli 2025 – altså om et års tid fra nu, og ikke 1. januar 2025 som oprindeligt planlagt.

Nyhed 24. maj 2024

Til orientering er de politiske forhandlinger omkring klimakravene til nye byggerier startet op i denne uge. Regeringens udspil er tilgængeligt på Social-, Bolig- og Ældreministeriets hjemmeside: Nye byggerier skal være markant mere grønne – Social-, Bolig- og Ældreministeriet (sm.dk)

Der lægges blandt andet op til en betydelig skærpelse af grænseværdierne, samt differentierede grænseværdier i afhængighed af bygningstype. Desuden skal alt nybyggeri medregnes, også under 1000 m2, og endelig lægger regeringen op til, at selve byggeprocessen (A4 og A5) inkluderes i kravet.

Differentieringen af grænseværdien synes rimelig, da LCA-beregninger viser, at bygningers klimaaftryk varierer betydeligt i afhængighed af type. Desuden virker det fornuftigt at inkludere selve byggeprocessen og også byggerier under 1.000 m2.

I forhold til ændringen af selve grænseværdien viser fremskrivninger af blandt andet klimabelastningen fra energiforsyningen, f.eks. foretaget af Byggeriets Handletank, at klimabelastningen for byggeriet vil falde uanset hvad. En del af den skærpede grænseværdi får byggeriet således ”foræret”. Desuden beskrev den oprindelige politiske aftale omkring bæredygtigt byggeri fra 5. marts 2021, at en skærpet grænseværdi fra 1. januar 2025 vil skulle sikre, at ca 1/3 af byggeriet skal gøre det bedre klimamæssigt end før indførelsen af kravet.

Holdningen bredt har derfor været, at det er nødvendigt med en skrappere grænseværdi end oprindeligt foreslået i den politiske aftale om bæredygtigt  byggeri, for at sikre en reel grøn omstilling i byggeriet. Byggeriets handletank har i den forbindelse spillet ud med en ny grænseværdi for 2025 på 7,2 kgCO2e/m2/50år, mens f.eks. Reduction Roadmap foreslår en endnu skrappere grænseværdi på 5,8 kgCO2e/m2/50år. Reduction Roadmap motiverer deres skrappere grænseværdi med, at den er nødvendig for at overholde målene i Parisaftalen. Inden sommerferien vil vi sandsynligvis vide, hvor kravet ender.

Til orientering er forhandlingerne pt. så forsinkede at de skærpede regler næppe indføres fra 1. januar 2025 – formentlig vil de først træde i kraft medio 2025.

Bemærk i øvrigt, at regeringen med udspillet nu har meldt ud, at man ønsker at kigge på en gennemgående regelforenkling af bygningsreglementet, med henblik på at gøre det nemmere at bygge grønt og benytte sig af genbrug og biogene materialer. Ressourcer til dette er en del af de igangværende forhandlinger, og projektet iværksættes i givet fald formentlig i sidste halvdel af 2024. En interessant baggrundsrapport i denne forbindelse er i øvrigt udarbejdet af Niras, og bemærk særligt, at de nuværende SEL-værdi krav beskrives som en barriere for at genbruge ventilationsanlæg. Omskrivningen af bygningsreglementet og konsekvenser for indeklima og ventilation vil naturligvis elementer, som VELTEK vil interessere sig for, og inddrage medlemmerne i udarbejdelse af branchens position herfor.