Vedtægter

VEDTÆGTER

 

Navn og hjemsted
§1.1.
Foreningens navn er VELTEK – vvs- og eltekniske leverandørers brancheforening.

§1.2.
Foreningens hjemsted er Herlev.


Formål

§2.1.
Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser i internationale og nationale spørgsmål, såvel som medlemmernes interesser over for de øvrige led i værdikæden.
Foreningen vil søge indflydelse på udviklingen inden for markedsforhold, erhvervs- og autorisationspolitik samt initiere, koordinere og støtte relevante markedsføringstiltag og uddannelse.

§2.2.
Foreningen vil, hvor muligt, støtte den almindelige tekniske udvikling inden for den danske vvs- og elektroindustri samt understøtte medlemmernes interesse i de danske, europæiske og internationale normudvalg. Foreningen vil ligeledes informere medlemmerne om tekniske rammebetingelser, normændringer, test etc. og aktivt samarbejde ved normarbejde på dansk og internationalt niveau.

§2.3.
Videre samler foreningen danske og udenlandske leverandører af el- og vvs-produkter (eller dermed beslægtede) for at styrke samarbejdet i brancherne, herunder tværfagligt samarbejde.


Struktur og organisation

§3.1.
Foreningen, der er dannet ved sammenlægning af FAFGE, El-Branchens Leverandørforening, VE-Leverandørerne, Foreningen David og Dansk Ventilation, er den overordnede organisation for følgende sektioner:

VELTEK Vand
VELTEK El
VELTEK Ventilation
VELTEK Varme

Uanset navnene på ovennævnte er disse enheder alene at anse for sektioner i VELTEK og er på alle måder underlagt de for VELTEK gældende vedtægter.
Bestyrelsen kan beslutte at ændre på de pågældendes status, såfremt en af disse enheder måtte ønske dette.


Medlemskab

§4.1.
Virksomheder – fabrikanter, grossister og importører – som fremstiller og/eller forhandler vvs-produkter og/eller el-tekniske artikler, og som opfylder de nedennævnte betingelser, kan være medlemmer af foreningen.

Ved vvs-produkter (Varme-, Ventilation- og Sanitetsteknik) forstås produkter, der er omfattet af vvs-branchens varegruppering eller dermed beslægtede.

Ved fabrikant forstås en virksomhed, der har produktion af vvs-produkter eller el-tekniske artikler.

Ved grossist forstås en virksomhed, der i rimeligt omfang er lagerførende af vvs-produkter og/eller stærkstrøms- og ledningsmateriel, som har en omsætning, der for en væsentlig del udgøres af disse varer og fortrinsvis sker til vvs- og/eller el-installatører.

Ved importør forstås en virksomhed, der repræsenterer udenlandske og indenlandske virksomheder inden for vvs- og den el-tekniske branche.

Virksomheder, der med sammenfaldende ejerkreds tillige har gensidigt sammenfaldende (identisk) produktprogram og hovedkundegrupper, men af hensyn til interne forhold er organiseret i separate selskaber, kan med bestyrelsens godkendelse optages i foreningen som ét medlem under forudsætning af, at medlemsvirksomheden indberetter de samlede totale angivelser, hvor det i foreningens vedtægter eller i henhold til beslutning herom er indberetningspligtigt.

§ 4.2.
Foreningen har følgende typer medlemskaber:

A-medlemskab:
Virksomheder som opfylder VELTEKs faglige medlemskriterier og kan opnå medlemskab af en eller flere fagsektioner. A-medlemmer er stemmeberettigede på generalforsamlingen.

B-medlemskab:
Virksomheder som er registrerede datterselskaber til eksisterende VELTEK medlemmer og som opfylder VELTEKs faglige medlemskriterier og kan opnå medlemskab af en eller flere fagsektioner. B-medlemmer har adgang til generalforsamlingen, men er ikke stemmeberettiget på generalforsamlingen.
B-medlemmer har reduceret medlemskontingent i VELTEK i forhold til A-medlemmer. Fagsektionerne beslutter individuelt, om B-medlemmer tilsvarende skal have kontingentrabat i den pågældende fagsektion i de tilfælde, hvor moderselskabet er medlem af fagsektionen.

C-medlemskab:
Virksomheder i branchen, som ikke opfylder VELTEKs faglige medlemskriterier og derfor også er udelukket fra medlemskab af en fagsektion, kan optages som C-medlem. Virksomheder, som opfylder kriterierne for A- eller B-medlemskab, kan ikke optages som C-medlem. C-medlemmer har ikke adgang til statistiksamarbejdet (§9.1).
C-medlemmer har adgang til generalforsamlingen, men er ikke stemmeberettiget på generalforsamlingen.

§4.3.
Formaliseret samarbejde med foreninger indeholdende økonomiske forpligtelser.
Bestyrelsen kan beslutte at invitere brancheforeninger/organisationer til særligt samarbejde, hvor der indgår økonomiske forpligtelser. Betingelserne for samarbejdet aftales individuelt mellem VELTEK og den samarbejdende forening/organisation. Samarbejdet giver ikke den samarbejdende forening eller dennes medlemmer rettigheder i forhold til VELTEK, udover det aftalte. Hverken den samarbejdende forening/organisation eller dennes medlemmer bliver gennem samarbejdet eller samarbejdsaftalerne medlem af VELTEK og er derfor ikke berettiget til at deltage eller stemme på VELTEKs generalforsamling.

§4.4.
Virksomheder, der her i landet driver vvs- eller el-detailforretning eller påtager sig vvs- eller el-installationsarbejde for fremmed regning, eller hvis indehavere/ledere driver eller er økonomisk engageret i, eller har interessesammenfald med sådan virksomhed, kan ikke optages som medlem af foreningen. Bestyrelsen kan dog, hvor særlige forhold gør sig gældende, give dispensation fra denne bestemmelse.

§4.5.
Optagelse i foreningen sker efter skriftlig henvendelse til sekretariatet.

§4.6.
Spørgsmål om optagelse som medlem afgøres af bestyrelsen.

§4.7.
Ethvert medlem er forpligtet til at overholde de til enhver tid gældende vedtægter for VELTEK, ligesom denne forpligtelse udstrækkes til også at gælde for samarbejdsvedtægter, som måtte være indgået mellem VELTEK og andre sektioner.


Compliance
§5.1.
Det er VELTEKs ufravigelige politik at efterleve og overholde gældende lovgivning, herunder i relation til håndtering af persondata og udøvelse af konkurrence i strid med den til enhver tid gældende konkurrenceret.
Sektionen og dens medlemmer skal til enhver tid drives under iagttagelse af god forretningsskik og værne om såvel branchens som VELTEKs almene omdømme.
Sektionen og dens medlemmer skal således til enhver tid respektere og efterleve de af VELTEK fastsatte politikker og retningslinjer, herunder i relation til udveksling af informationer eller udførelse af handlinger, der er/kan være i strid med persondata- og/eller konkurrencelovgivningen.

Der henvises til veltek.dk. for nærmere oplysning om VELTEKs compliance-regelsæt.


Udtræden og udelukkelse

§6.1.
Såfremt et virksomhedsmedlem overtræder foreningens vedtægter eller beslutninger truffet på en generalforsamling, kan bestyrelsen, såfremt 5/6 af alle bestyrelsens medlemmer stemmer herfor, vedtage at ekskludere det pågældende medlem.

Såfremt en af de i § 3.1 nævnte sektioner overtræder foreningens vedtægter eller beslutninger truffet på en generalforsamling, kan bestyrelsen, såfremt alle bestyrelsens medlemmer stemmer herfor, bringe tilknytningen mellem foreningen og den pågældende sektion til ophør.

§6.2.
Eksklusion kan endvidere ske, såfremt et medlem optræder groft illoyalt overfor foreningen, til skade for branchen eller såfremt et medlem trods påkrav ikke indbetaler det fastsatte kontingent.

§6.3.
Udmeldelse skal ske inden 30. juni for at have virkning med udgangen af året. Såfremt udmeldelsen sker efter 30. juni, vil udmeldelsen først have virkning fra udgangen af det efterfølgende år.
Udmeldelse skal ske skriftligt til sekretariatet.

Et medlems ophør med fabrikation og/eller handel med de i § 4.1 nævnte artikler eller vedkommendes konkurs betragtes uden videre som udmeldelse. I tilfælde af, at et medlem træder i rekonstruktion efter reglerne, i konkursloven suspenderes retten til at møde og retten til at afgive stemme i foreningen.

§6.4.
At et medlem udmeldes eller ekskluderes, fritager ikke vedkommende for opfyldelse af de forpligtelser, som vedkommende medlem lovmæssigt måtte have påtaget sig i medlemsperioden.


Kontingent
§7.1.
Det årlige kontingent for virksomhedsmedlemmer fastsættes efter indstilling fra bestyrelsen på den årlige ordinære generalforsamling, idet kontingentets størrelse kan variere i forhold til den enkelte virksomheds størrelse.

§7.2.
Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser. Udtrædende medlemmer – hvad enten udtrædelse sker ved udmeldelse, eksklusion eller på anden måde – har ikke krav på nogen andel af foreningens eventuelle formue.

§7.3.
Det årlige bidrag fra sektionerne fastsættes alene af bestyrelsen i henhold til sekretariatets driftsbudgetter.

§7.4.
Kontingentrestancer på mere end 3 måneder vil efter én skriftlig påmindelse blive søgt inddrevet ad retslig vej.


Bestyrelse

§8.1.
VELTEK ledes af en bestyrelse på op til 12 medlemmer. Kun medlemmer med A-medlemskab kan indgå i bestyrelsen.

§8.2.

  • Hver fagsektion har to pladser i bestyrelsen. Den ene plads besættes automatisk af sektionens siddende formand/-kvinde. Til den anden plads har sektionsbestyrelsen ret til at udpege enten et ordinært medlem eller et medlem af sektionsbestyrelsen. I tilfælde af at sektionsformanden/-kvinden afgår, kan vedkommende kun blive siddende i VELTEKs bestyrelse, såfremt vedkommende af sektionsbestyrelsen tildeles den anden plads i bestyrelsen.
  • Grossistmedlemsvirksomhederne, på tværs af faggrænser, har to pladser i bestyrelsen, som grossisterne vælger blandt grossistmedlemsvirksomhederne. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en toårig periode. Valget skal så vidt muligt ske, således at de to bestyrelsesmedlemmer tilsammen dækker branchen fagligt bredest muligt. Det er muligt at genvælge bestyrelsesmedlemmet for en ny periode.
  • VELTEKs bestyrelse udpeger to kandidater, som hver især repræsenterer en medlemsvirksomhed, der er kendetegnet ved højt antal danske arbejdspladser. Udpegningen sker for en toårig periode.

Ingen medlemsvirksomhed kan have mere end ét bestyrelsesmedlem i bestyrelsen.

§8.3.
Såfremt et medlem af bestyrelsen fratræder inden periodens udløb, suppleres bestyrelsen iht. reglerne for bestyrelsens sammensætning jf. §8.2.

§8.4.
Bestyrelsen vælger selv sin formand og sin næstformand.
Ved bestyrelsens sammensætning skal det tilstræbes, at denne repræsenterer de bredest mulige erhvervs- og branchemæssige interesser.

§8.5.
Bestyrelsen mødes efter behov og indkaldes, såfremt formanden eller tre medlemmer af bestyrelsen ønsker det. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden, er til stede.

§8.6.
Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig majoritet. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§8.7.
Bestyrelsen er ulønnet.


Udvalg

§9.1.
Bestyrelsen kan til enhver tid etablere ad hoc-udvalg og særlige arbejdsgrupper til løsning af specifikke opgaver af relevans og interesse for medlemmerne og/eller sektionerne.

§9.2.
Med særlig begrundelse kan bestyrelsen udelukke et eller flere medlemmer fra sådanne udvalg og arbejdsgrupper.

§9.3.
Et udvalg/arbejdsgruppe har pligt til at holde bestyrelsen kontinuerligt orienteret om arbejdet, ligesom det forudsættes, at sekretariatet vil fungere som koordinerende led i sådanne udvalg og grupper.


Formaliserede tværfaglige arbejdsgrupper

§10
Markedsanalyse inkl. branchestatistik

§10.1.
Sekretariatet arbejder, i samråd med repræsentanter fra fagsektionerne, for at tilvejebringe branchestatistik for medlemmerne samt for at tilvejebringe offentlig tilgængelige markedsdata og markedsanalyser fra brancherne herunder andre foreninger/organisationer/myndigheder, under hensyn til de til enhver tid gældende love og regler i Danmark, herunder myndighedernes vejledninger.

§10.2
Medlemmer med A- eller B-medlemskab er berettiget til at indgå i statistiksamarbejdet under forudsætning af, at medlemmet også er medlem af én af foreningens fagsektioner.

Medlemmer med C-medlemskab er ikke berettiget til at indgå i statistiksamarbejde

§10.3
Administration inkl. udvikling og opdatering af VELTEKs statistikmoduls funktioner varetages af sekretariatet i samråd med repræsentanter fra alle fagsektioner.
VELTEKs bestyrelse udpeger en administrator i sekretariatet til administration af statistikmodulet, som har adgang til statistikmodulets data inkl. datahistorik. Administratoren skal i alle henseender behandle de indrapporterede data fortroligt. Sekretariatets øvrige ansatte må ikke få adgang eller kendskab til statistikmodulets dataindhold inkl. datahistorik. De øvrige sekretariatsansatte må udelukkende få kendskab til totale markedstal efter kvartalsafslutninger.

Ved brug af eksterne underleverandører f.eks. til programmering af statistikmodulet, skal underleverandøren acceptere og underskrive en fortrolighedserklæring inden de kan tildeles adgang til statistikmodulet.

Fagsektionerne udvælger produktkategorier/skemaer og undergrupper indenfor for de produktområder, som relateres til den pågældende fagsektion. Den enkelte fagsektions bestyrelse kan beslutte at indgå statistiksamarbejde med andre organisationer/foreninger/myndigheder uden for VELTEK, inden for eget fagområde.

§10.4
Medlemmerne indberetter egne data senest den 15. dag efter hver kvartalsafslutning (15. januar, 15. april, 15. juli, 15. oktober). Falder datoen i en weekend eller på en helligdag, er det førstkommende hverdag efter den 15. Indberetning og dataudtræk foretages af medlemmerne individuelt.

Medlemmerne kan kun få adgang til statistikdata (egne data og markedets totaltal) fra de produktkategorier/skemaer, som medlemmet selv indberetter til. Indberetning til statistikken og dataudtræk foregår via VELTEKs online statistikmodul. Medlemmerne er ansvarlige for, at egne indberettede data er korrekte.

Medlemmerne er udelukkende berettiget til at anvende statistikdata fra Markedsanalyse til intern brug i egen virksomhed/koncern. Overtrædelse af dette kan medføre udelukkelse af medlemmet fra statiksamarbejdet.

§10.5
Udarbejdelsen af branchestatistik inkl. VELTEKs online statistikmodul skal overholde de til enhver tid gældende love og regler vedrørende branchestatistik i Danmark, herunder myndighedernes vejledninger for branchestatistik.

§10.6
Sekretariatet må kun anvende markedets totaltal (gælder ikke undergruppeniveau) til intern og ekstern kommunikation til f.eks. beskrivelse af markedsudvikling.
Sekretariatet indsamler eksterne markedsdata og tilgængelige statistikker fra myndigheder og andre organisationer/foreninger med henblik på videreformidling til VELTEKs medlemmer.

§10.7
Under hensyn til §4.3 kan sekretariatet på baggrund af separate godkendelser fra bestyrelsen tilbyde andre organisationer/foreninger og deres medlemmer brugsret til VELTEKs online statistikmodul samt administratorsupport til udarbejdelse af deres egne selvstændige branchestatistikker.


Digitalisering

§11.1
Sekretariatet arbejder, i samråd med medlemsrepræsentanter og evt. eksterne eksperter udpeget af bestyrelsen, for at fremme digitalisering af forretningsprocesserne hos medlemsvirksomhederne, samt fastlægge, udvikle og vedligeholde fælles standarder for udveksling og håndtering af relaterede data.
Medlemmer med A-, B- og C-medlemskab er berettiget til at indgå i samarbejdet, ligesom samarbejdende foreninger/organisationer som nævnt i §4.3 kan indgå i samarbejde.


Sekretariat

§12.1.
Til at varetage driften af VELTEK etableres der et sekretariat med det formål at varetage relationerne til myndigheder, organisationer og øvrige relevante parter, nationalt som internationalt, idet der henvises til særlig stillingsbeskrivelse for den direktør, der udpeges til leder for sekretariatet.

§12.2.
Sekretariatet har sæde i relevante udvalg og nævn, i det omfang at bestyrelsen for VELTEK godkender dette.

§12.3.
Sekretariatet kan på nærmere aftalte vilkår varetage sekretariatsfunktionen for anden forening, hvis formål ikke er uforeneligt med VELTEK’s formål.


Generalforsamling

§13.1
Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle anliggender.

Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem, der ikke er i kontingentrestance.

Adgangsberettigede til generalforsamlingen er personligt ejede virksomheders ejere og ledende medarbejdere og selskabers direktører og deres ledende medarbejdere.

§13.2.
Hvert medlem har én stemme. Det er medlemmernes pligt at møde på generalforsamlingen.
Ethvert stemmeberettiget medlem kan lade sig repræsentere ved fuldmagt, når dette tillige med navnet på fuldmægtigen meddeles sekretariatet senest 6 dage før pågældende generalforsamling. En fuldmægtig kan dog højest have fuldmagt fra 10 stemmeberettigede medlemmer.

§13.3.
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved almindelig majoritet, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede er tilstede eller repræsenteret ved fuldmagter på generalforsamlingen.
Er en generalforsamling ikke beslutningsdygtig, skal der senest 21 dage efter pågældende generalforsamling afholdes en ny generalforsamling, der kan træffe beslutninger uanset antallet af de tilstedeværende eller repræsenterede stemmeberettigede.

§13.4.
Til vedtagelse af beslutninger angående vedtægtsændring og/eller opløsning af foreningen kræves, at mindst halvdelen af medlemmerne er repræsenteret, og at der for forslaget stemmer mindst 2/3 af de repræsenterede.

Opnår et sådant forslag på en generalforsamling fornøden majoritet, uden at halvdelen af medlemmerne har været repræsenteret, skal der indkaldes til ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med foreskrevne majoritet uanset antallet af repræsenterede medlemmer.

I tilfælde af opløsning skal der træffes samtidig beslutning om anvendelse af eventuelle aktiver, som foreningen måtte råde over. Foreningens formue kan dog aldrig tilfalde medlemmerne.
Opløsningen gennemføres af en eller flere likvidatorer valgt af den generalforsamling, der besluttede at ophæve foreningen.

§13.5.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af andet kvartal i Danmark. Nærmere tid og sted fastsættes af bestyrelsen.

§13.6.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af en revideret årsrapport
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

Indkaldelsen skal ske skriftligt til hvert enkelt medlem senest 14 dage før generalforsamlingen, og dagsorden skal udsendes mindst seks dage før.
Til foreningsmedlemmer sker indkaldelse til formanden for pågældende forening.

§13.7.
Forslag, der ønskes behandlet under punkt 5, skal være sekretariatet i hænde i så god tid før generalforsamlingen, at forslaget kan optages på dagsordenen.

§13.8.
Dirigenten afgør afstemningsmåde. Valg skal dog, såfremt blot et medlem ønsker det, foregå hemmeligt og skriftligt. I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.


Ekstraordinær generalforsamling

§14.1.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når enten formand og næstformand eller mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer ønsker dette.

Såfremt 40% af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt meddeler ønske om en ekstraordinær generalforsamling med samtidig angivelse af hvilke punkter, der ønskes behandlet, skal der ligeledes indkaldes til en sådan ekstraordinær generalforsamling.

§14.2.
I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted hurtigst muligt og ikke senere end 18 dage efter, at begæringen er fremsat. Indkaldelse skal finde sted med et varsel på mindst 6 dage.


Årsrapport og revision

§15.1.

Regnskabsåret er kalenderåret.

§15.2.
Årsrapporten revideres af en statsautoriseret revisor.

§15.3.
Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden (i dennes forfald af næstformanden), eller i tilfælde af disses forfald af 2 bestyrelsesmedlemmer.

§15.4.
Der kan meddeles sekretariatets direktør prokura.


Således vedtaget på den ordinære generalforsamling 9. juni 2022