Vedtægter

VEDTÆGTER

Navn og formål
§1.1.
Sektionens navn er VELTEK Vand.

§1.2.
Sektionens hjemsted er samme adresse som VELTEKs.

§2.1.
Sektionens formål er at samle fabrikanter, importører og forhandlere af armatur-, vand- og afløbsprodukter i Danmark med henblik på at koordinere de enkeltes branchemæssige og merkantile interesser for herigennem at opnå større indflydelse.

§2.2.
Det er endvidere sektionens og de enkelte medlemmers opgave at medvirke til en højnelse af branchens anseelse.

Organisation
§3.
Sektionen er en del af en organisation, som består af foreningen VELTEK, hvortil der er knyttet fire sektioner:

VELTEK Vand
VELTEK El
VELTEK Ventilation
VELTEK Varme

Sektionen kan nedsætte arbejdsgrupper, som har til formål inden for Sektionens område at arbejde for specielle interesser. Sektionens vedtægter skal være godkendt af VELTEK’s bestyrelse.

Medlemskab
§4.1.
Som medlem af sektionen kan optages enhver virksomhed, der producerer og/eller markedsfører armatur-, vand- og/eller afløbsprodukter i Danmark. Ved armaturer forstås ventiler og haner til rørledninger samt udstyr og tilbehør hertil, herunder også sanitære installationer.

§4.2.
Spørgsmål om optagelse (eller refusering) af en virksomhed som medlem afgøres af bestyrelsen. Ansøgeren kan forlange bestyrelsens afgørelse forelagt for førstkommende ordinære generalforsamling til endelig afgørelse ved simpelt flertal.

Udtræden/udelukkelse
§5.1.
Ethvert medlem er forpligtet til at overholde de til enhver tid gældende vedtægter for sektionen.

§5.2.
Medlemskab anses for ophørt med øjeblikkelig virkning, hvis et medlem ophører med at drive medlemsberettiget virksomhed eller udmelder sig af VELTEK. Medlemskab ophører endvidere ved afsigelse af konkursdekret.

§5.3.
Såfremt et medlem overtræder sektionens vedtægter eller andre gældende regler, kan bestyrelsen vedtage at ekskludere pågældende medlem.

Såfremt sektionens beslutning om udelukkelse er enstemmig, men ikke kan opnå godkendelse fra VELTEKs bestyrelse, kan sektionens bestyrelse begære en generalforsamling i VELTEK indkaldt til afgørelse af udelukkelsesspørgsmålet.

Såfremt sektionens beslutning om udelukkelse ikke er enstemmig, men opnår godkendelse af VELTEKs bestyrelse, kan det udelukkede medlem begære, at der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling i VELTEK til afgørelse af udelukkelsesspørgsmålet.

Begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling i VELTEK til afgørelse af eksklusionsspørgsmålet skal skriftligt tilstilles VELTEKs bestyrelse senest 14 dage efter, at sektionsbestyrelsen har fået besked om, at VELTEK har nægtet at godkende sektionsbestyrelsens beslutning, eller efter at det udelukkede medlem har modtaget beslutningen om udelukkelse.

Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes inden en måned efter fremkomsten af den skriftlige begæring. Til beslutning på den ekstraordinære generalforsamling om udelukkelse kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer af VELTEK stemmer for forslaget om udelukkelse.

En udelukket medlemsvirksomhed er automatisk udelukket af VELTEK og er forpligtet til samtidig at nedlægge hverv, hvor den eller dens medarbejdere repræsenterer Sektionen.

§5.4.
Udmeldelse skal ske inden 30. juni for at have virkning med udgangen af året. Såfremt udmeldelsen sker efter 30. juni, vil udmeldelsen først have virkning fra udgangen af det efterfølgende år. Udmeldelse skal ske skriftligt til sekretariatet.

§5.5.
At et medlem udmeldes eller ekskluderes, fritager ikke vedkommende for opfyldelse af de økonomiske forpligtelser, som vedkommende medlem måtte have påtaget sig i medlemsperioden.

Kontingent, hæftelse og ret til sektionens formue
§6.1.
Det årlige kontingent for det kommende år fastsættes efter indstilling fra bestyrelsen på den ordinære generalforsamling.

§6.2.
Medlemmerne hæfter ikke for sektionens forpligtelser. Medlemmerne har ikke ved udtræden eller eksklusion ret til andel af sektionens formue.

§6.3.
Kontingentrestancer på mere end tre måneder vil efter én skriftlig påmindelse blive søgt inddrevet ad retslig vej.

§6.4.
Af det samlede årlige kontingent indbetaler sektionen et sekretariatsbidrag til VELTEK fastlagt af VELTEKs bestyrelse.

Bestyrelse
§7.1.
Sektionen ledes af en bestyrelse på mindst tre og højest syv medlemmer.

§7.2.
Bestyrelsen vælges for en toårig periode. På valg er halvdelen/op til halvdelen af de medlemmer, som har siddet længst uden genvalg. Har to eller flere siddet lige længe, foretages der lodtrækning om, hvem der skal udtræde/indstilles til genvalg. Genvalg kan finde sted.
Det er hensigten, at bestyrelsessammensætningen skal afspejle Sektionens strategi og medlemmernes fagområder.

§7.3.
Såfremt et medlem af bestyrelsen fratræder inden valgperiodens udløb, kan bestyrelsen supplere sig med et andet medlem, idet denne supplering dog skal bekræftes/forkastes på førstkommende ordinære generalforsamling.

§7.4.
Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand, der om muligt skal tilhøre hver sin producenttype.

§7.5.
Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig majoritet, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§7.6.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er til stede og heriblandt formanden eller næstformanden.

§7.7.
Bestyrelsen er ulønnet.

Udvalg
§8.1.
Bestyrelsen kan til enhver tid etablere ad hoc-udvalg og særlige arbejdsgrupper til løsning af specifikke opgaver af relevans og interesse for medlemmerne og/eller de samarbejdende foreninger.

§8.2.
Med særlig begrundelse kan bestyrelsen udelukke et eller flere medlemmer fra sådanne udvalg og arbejdsgrupper.

§8.3.
Et udvalg/arbejdsgruppe har pligt til at holde bestyrelsen kontinuerligt orienteret om arbejdet, ligesom det forudsættes, at sekretariatet vil fungere som koordinerende led i sådanne udvalg og grupper.

Generalforsamling
§9.1.
Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle anliggender, idet dog ingen beslutning kan være i strid med de vedtægter, der gælder for VELTEK.

§9.2.
Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem, der ikke er i kontingentrestance. Ethvert stemmeberettiget medlem kan lade sig repræsentere ved fuldmagt, når dette tillige med navnet på fuldmægtigen meddeles sekretariatet senest seks dage før pågældende generalforsamling.

§9.3.
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved almindelig majoritet, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede er til stede eller repræsenteret ved fuldmagter på generalforsamlingen.
Er en generalforsamling ikke beslutningsdygtig, skal der senest 21 dage efter pågældende generalforsamling afholdes en ny generalforsamling, der kan træffe beslutninger uanset antallet af tilstedeværende eller repræsenterede stemmeberettigede.

§9.4.
Beslutninger vedrørende vedtægter, vedtægtsændringer, udtrædelse af et samarbejde og/eller Sektionens opløsning skal træffes med et flertal på 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede medlemmer.
VELTEKs bestyrelse skal efter vedtagelse på Sektionens generalforsamling endeligt godkende alle vedtægtsændringer.
Vedtægtsændringerne er kun gyldige, såfremt VELTEKs bestyrelse godkender vedtægtsændringerne.
I tilfælde af opløsning skal der træffes samtidig beslutning om anvendelse af eventuelle aktiver, som foreningen måtte råde over. Foreningens formue kan dog aldrig tilfalde medlemmerne.

§9.5.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i andet kvartal i Danmark.

§9.6.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse
7. Eventuelt

§9.7.
Indkaldelse skal ske skriftligt til hvert enkelt medlem senest 14 dage før generalforsamlingen, og dagsorden skal udsendes mindst seks dage før.
Forslag, der ønskes behandlet under punkt 5, skal være sekretariatet i hænde i så god tid før generalforsamlingen, at punktet kan optages på dagsordenen.

Ekstraordinær generalforsamling
§10.1.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når enten formand og næstformand eller mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer ønsker dette.
Såfremt 40 % af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt meddeler ønske om en ekstraordinær generalforsamling med samtidig angivelse af hvilke punkter, der ønskes behandlet, skal der ligeledes indkaldes til en sådan ekstraordinær generalforsamling.

§10.2.
I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted hurtigst muligt og ikke senere end 18 dage efter, at begæringen er fremsat. Indkaldelse skal finde sted med et varsel på mindst otte dage.

Regnskab og revision
§11.1.
Regnskabsåret er kalenderåret.

§11.2.
Regnskabet revideres af VELTEKs revisor.

Tegning af sektionen
§12.1.
Til at disponere over sektionens midler kræves underskrift af formand eller næstformand i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

§12.2.
Der kan meddeles sekretariatets direktør prokura.

Opløsning
§13.
Sektionens opløsning skal besluttes efter samme regler, som gælder for vedtægtsændringer, jvf.§9.4.

Samtidig med vedtagelse om sektionens opløsning tages beslutning om anvendelse af sektionens formue.

Sektionens formue kan aldrig tilfalde medlemmerne.

Opløsning gennemføres af en eller flere likvidatorer valgt af den generalforsamling, der besluttede at ophæve sektionen.

 

Disse vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling afholdt digitalt den 14. juni 2023