Byggebranchen samles om gigantisk grøn omstilling

0

Byggeriet er en af de største udledere af CO2 og forbrugere af ressourcer, og er dermed vital for at sikre en grøn omstilling af Danmark. Foruden VELTEK samles 24 forskellige organisationer i byggeriet i et fælles strateginetværk på tværs af særinteresser og synspunkter for at kunne bidrage til at opfylde Folketingets ambitioner om et mere bæredygtigt byggeri.

Et folketingsflertal vedtog i marts 2021 en national strategi for bæredygtigt byggeri med i alt 21 forslag til initiativer. Herunder findes etablering af et Koordineringsudvalg, som skal agere bindeled mellem Regeringen, repræsenteret ved Bolig- og Planstyrelsen, og byggebranchens føde- og værdikæde, som skal føre strategien og initiativerne ud i livet.

Netværksbaseret forandring og forankring
Ifølge vicedirektør i Bygherreforeningen, Hanne Ullum, mangler der dog det led i kæden, som sikrer samarbejde om og fælles retning på implementeringen. Derfor har foreningen, sammen med et bredt felt af byggeriets aktører – herunder VELTEK – taget initiativ til Strateginetværket for bæredygtigt byggeri, som samler virksomheder, vidensinstitutioner og organisationer i byggebranchen om at tage ansvar for at føre strategien ud i livet.

Navnet taget i betragtning er det ikke så overraskende, at Koordineringsudvalget primært vil have til opgave at koordinere. Derfor ser vi i branchen et behov for et mere operationelt netværk i forhold til selve udviklingen og implementering af strategien. Vi har gode erfaringer fra tidligere netværksbaserede branchepartnerskaber som ”Renovering på Dagsordenen”, ”Netværk for Energirenovering” og ”Klimapartnerskabet for byggeri og anlæg”, der alle har haft til formål at skabe bred forandring og forankring i branchen. Det er en tilsvarende rolle Strateginetværket for bæredygtigt byggeri skal udfylde”, udtaler vicedirektøren.

Hanne Ullum fortæller videre, at netværket primært skal udvikle, formidle og implementere initiativer, som understøtter intentionerne i strategien – med fokus på udvikling af nye praksisser på tværs af føde- og værdikæden, som kan højne bæredygtighedsniveauet i både byggeri og anlæg. Under netværket vil en række arbejdsgrupper behandle særlige emner relateret til den grønne omstilling af byggeriet som fx udvikling af bygningsreglementet, videndeling, risikofordeling i en cirkulær økonomi og nye forretningsmodeller. Arbejdet med de forskellige problemstillinger foregår i syv tema- og arbejdsgrupper, som er sammensat af repræsentanter fra de deltagende organisationer og evt. udefrakommende fagpersoner. Grupperne skal gennem deres arbejde bidrage til at højne vidensniveauet i branchen, få identificeret alle væsentlige behov og muligheder i forhold til byggeriets grønne omstilling og måske få udpeget særlige indsatser, der skal til for at omstillingen kan ske.

Branchen løfter det fælles ansvar
Blandt den brede vifte af organisationer, der spiller en aktiv rolle i Strateginetværket, er blandt andet Danske Arkitektvirksomheder, som sammen med Arkitektforeningen, står i spidsen for den gruppe, der arbejder på at forbedre Bygningsreglementet, så det i højere grad understøtter den grønne omstilling.

Afprøvningen af BR-krav i en frivillig bæredygtighedsklasse har bred opbakning i byggebranchen”, udtaler direktør i Danske Arkitektvirksomheder, Lene Espersen, ”Det diskuteres løbende, om kravene er for uambitiøse eller ej, og derfor er det vigtigt, at nye krav afprøves, og at vi får afsøgt muligheden for at indarbejde dem i de fremtidige udgaver af bygningsreglementet. Den nationale strategi og afprøvningen af den frivillige bæredygtighedsklasse giver derfor en god anledning til at se Bygningsreglementet i et bæredygtighedsperspektiv og på den baggrund formulere initiativer, der kan trække reglementet i en grønnere retning”.

Grøn omstilling giver fragmenteret branche særlige udfordringer
Dansk Erhverv deltager også i Strateginetværket, blandt andet fordi de mener, at et tillidsfuldt samarbejde i byggeriet er et vigtigt omdrejningspunkt for den grønne omstilling.

Byggebranchen er et løst koblet og fragmenteret system, og det giver os nogle særlige udfordringer i forhold til den grønne omstilling. Hvem skal tage risikoen, når vi begynder at bygge med ’nye materialer’, hvordan sikrer vi et fælles sprog om og fælles definitioner af bæredygtighed? Hvordan sikrer vi, at der bliver produceret viden om bæredygtigt byggeri, og at vi har de rette kompetencer? Det skal vi som branche samle os om og tage ansvar for. For vores egen skyld, men også for at vi kan være en aktiv sparringspartner for Regeringen og koordineringsudvalget”, udtaler Jakob Lamm Zeuthen, Miljøpolitisk chef i Dansk Erhverv.

Bedre datagrundlag for beslutninger
En af de yderligere barrierer, der bliver behandlet er, at der mangler viden om byggeriets klimabelastning, fortæller Per Heiselberg, Professor ved BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø.

Vi har i dag et meget spinkelt datagrundlag, som begrænser vores evne til at lave vurderinger, der tager udgangspunkt i fx bygningstype, udformning eller anvendelse. Derfor vil vi i temagruppen for Data, LCA og dokumentation have fokus på at diskutere og udvikle forslag til strukturer og løsninger, der sikrer indsamling af data og beregninger fra hele værdikæden og gør dem tilgængelige for alle i branchen. På den måde sikrer vi det bedst mulige grundlag for fremtidige analyser og beslutninger og udvikling af nye redskaber”, udtaler Per Heiselberg.

Støtte fra Grundejernes Investeringsfond og Realdania
Strateginetværket for bæredygtigt byggeri bliver realiseret med støtte fra både Grundejernes Investeringsfond og Realdania.

I GI er vi optaget af at støtte op om den nationale strategi for bæredygtigt byggeri og særligt et initiativ som Strateginetværket, som vi ser som et godt forum for at udvikle og implementere de konkrete initiativer, der ligger i strategien. Den udvikling kommer ikke af sig selv”, siger Susanne Borenhoff, adm. direktør i Grundejernes Investeringsfond, og fortsætter: ”Og vi ser det som en naturlig forlængelse af de tidligere klimapartnerskaber, som også samlede branchen på tværs”.

Programchef i Realdania, Lennie Clausen, fortæller, at fonden har som overordnet strategi at sikre livskvalitet i det byggede miljø, og at bæredygtighed i byggeriet her spiller en helt central rolle. Men der er også andre grunde til, at fonden har valgt at give støtte:

Vi har tradition for at støtte initiativer, der løfter nye dagsordener gennem dialog og branchesamarbejde, og det ser vi at Strateginetværket har potentialet til. Ikke mindst fordi netværket har en ambition om at engagere branchen bredt og sætte en lang række forskellige fagligheder i spil. Det kan gøre, at det hele ikke bare bliver ved snakken”.

Ambitionen er at samle branchen om grøn omstilling
Vicedirektør Hanne Ullum fortæller, at arbejdet i Strateginetværket og de syv tema- og arbejdsgrupper i sidste ende skal bidrage til at gøre den samlede branche klar til, at landets byggerier og anlæg bliver mere bæredygtige, og at så mange som muligt kommer med på toget.

Der er allerede en lang række enkeltstående initiativer, som fokuserer på fx digitalisering eller gearing af små og mellemstore virksomheder, og der vil naturligt nok skulle ske en løbende koordinering hermed. Men det særlige ved Strateginetværket er, at deltagernes engagement heri baserer sig på frivillighed, samarbejde og lyst til at bidrage med og dele viden om alt fra ændringer i rammebetingelser til konkrete metoder og en fælles forståelse for de aktuelle og kommende udfordringer, som byggesektoren står overfor”, slutter Hanne Ullum.

Fakta om projektet

  • Strateginetværk for bæredygtigt byggeri er blevet til på initiativ fra Bygherreforeningen med bred opbakning fra brancheaktører, der deltager på frivillige basis.
  • Der er p.t. ca. 25 aktører der allerede er tilknyttet netværket, herunder brancheorganisationer, videns- og forskningsinstitutioner og NGO’er. Forventningen er, at det samlede netværk vil omfatte 30-35 deltagerorganisationer og engagere minimum 50 fagpersoner i tema- og arbejdsgrupper.
  • Initiativet har ingen formel udløbsdato, men løber i første omgang frem til foråret 2024.

Kontaktpersoner: Vicedirektør Hanne Ullum, hu@bygherreforeningen.dk, tlf. 5358 6674 eller projektchef Graves Simonsen, gks@bygherreforeningen.dk, tlf. 2030 2750.

*) Strateginetværket består indtil videre af følgende aktører: Arkitektforeningen, BL – Danmarks Almene Boliger, Brancheforeningen Danske Byggecentre, BUILD – Aalborg Universitet, Bygherreforeningen, CONCITO, Danske Arkitektvirksomheder, DI – Byggeri, Dansk Erhverv, Forbrugerrådet TÆNK, Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, Foreningen for Rådgivende Ingeniører, Green Building Council Denmark, Grundejernes Investeringsfond, Kommunernes Landsforening, Konstruktørforeningen, Landsbyggefonden, LOGIK & CO, Realdania, Rådet for Grøn Omstilling, Teknologisk Institut, Træinformation, TEKNIQ Arbejdsgiverne og VELTEK.