Erhvervsstyrelsen inviterer til webinar om sanktioner mod Rusland og Belarus

0

Erhvervsstyrelsen inviterer til webinar om sanktioner mod Rusland og Belarus og har bedt os dele invitation til dette med VELTEKs medlemmer.

Webinaret finder sted næste torsdag d. 17 marts kl. 13.00-14.00 – du kan læse mere om det på Erhvervsstyrelsens hjemmeside, hvor der også er et link til tilmelding.

Der er den 26. februar 2022 indført skærpede sanktioner mod Rusland. Der er herefter som udgangspunkt forbud mod at eksportere dual-use produkter og teknologi opført på bilag I til EU’s forordning nr. 2021/821 (dual-use forordningen), samt avanceret teknologi, jf. bilag VII til forordning nr. 833/2014, til Rusland. Produkterne opført på bilag VII omfatter bl.a. avanceret teknologi, informationssikkerhedsprodukter, elektronik, sensorer og lasere, navigationsudstyr og marine- og luftfartsteknologi.

Det er eksportørens ansvar at vurdere, om det produkt eller den teknologi, der påtænkes eksporteret, er omfattet af ovenstående.

Der gælder begrænsede undtagelser til ovennævnte forbud, hvorefter eksport af disse produkter kun kan ske i ganske særlige tilfælde. Eksport må kun finde sted, hvis eksporten:

 • sker til ikkemilitær anvendelse og til en ikke-militær slutbruger, og
 • hvis produkterne herudover er bestemt til en af følgende:
  1. humanitære formål, sundhedskriser, akut forebyggelse eller afbødning af en hændelse, der sandsynligvis vil have en alvorlig og betydelig indvirkning på menneskers sundhed og sikkerhed eller miljøet eller som en reaktion på naturkatastrofer
  2. medicinske eller farmaceutiske formål
  3. midlertidig eksport af produkter til brug i nyhedsmedier
  4. softwareopdateringer
  5. brug som forbrugerkommunikationsudstyr
  6. sikring af cybersikkerhed og informationssikkerhed for fysiske og juridiske personer, enheder og organer i Rusland med undtagelse af landets regering og virksomheder, der direkte eller indirekte kontrolleres af denne regering, eller
  7. personlig brug for fysiske personer, der rejser til Rusland, eller medlemmer af deres nærmeste familie, der rejser sammen med dem, og begrænset til personlige effekter, indbo, køretøjer eller redskaber til udøvelse af et erhverv, der ejes af de pågældende enkeltpersoner, og som ikke er bestemt til salg.

Såfremt en eksport er omfattet af ovenstående undtagelse, skal eksportøren, i de tilfælde, der er omfattet af litra a-e:

 1. i toldangivelsen erklære, at produkterne eksporteres i henhold til den relevante undtagelse, jf. ovenfor, og
 2. give Erhvervsstyrelsen meddelelse om den første anvendelse af den relevante undtagelse, senest 30 dage efter den dato, hvor den første eksport fandt sted.

Udover ovennævnte tilfælde, kan der i ganske særlige situationer udstedes eksporttilladelse til eksport af disse produkter til Rusland. Læs mere herom på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

OBS: Hvis der er tale om et produkt opført på bilag I til dual-use forordningen, kræves der, udover at eksporten skal være omfattet af ovenstående undtagelsesbestemmelse, en tilladelse fra Erhvervsstyrelsen, i overensstemmelse med dual-use forordningen.

Med de skærpede sanktioner er der også indført forbud mod eksport af produkter og teknologier egnet til olieraffinering og til brug i luft- og rumfartsindustrien. Find mere information herom på Erhvervsstyrelsens hjemmeside, under de relevante faner i venstre side. Her er der også beskrevet de undtagelser som gælder til de enkelte forbud, og om muligheden for opfyldelse af eksisterende kontrakter.

EU har også besluttet at lade flere personer og enheder omfatte af indefrysning, så i alt 670 personer nu er omfattet heraf. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at de personer og entiteter, man handler med, ikke er omfattet af indefrysning. Erhvervsstyrelsen anbefaler, at man slår slutbruger samt andre parter til handlen op i EU’s indefrysningsdatabase