VELTEK Varme indtræder i styregruppen for gasstrategiarbejdet

0

Styregruppen, der udgøres af vigtige interessenter i branchen, udvides nu med indtrædelsen af VELTEK Varme – der især vil skubbe på for bevarelsen af det eksisterende gasnet til rumopvarmning for at kunne balancere fremtidens energisystem via brugen af biogas.

Som led i energiaftalen fra 2018 blev der igangsat et arbejde med at udarbejde en national Gasstrategi, som skal danne baggrund for beslutninger om fremtidens gassystem. Da en egentlig følgegruppe ikke blev nedsat, tog interessenter i branchen initiativ til at nedsætte en styregruppe for interessentsamarbejde.

Styregruppens formål er blandt andet at etablere et fælles vidensgrundlag og levere indspil til styrelse og ministerie med fokus på, hvordan Danmark bedst, billigst og hurtigst muligt kommer i mål med den grønne omstilling, og hvilken betydning gasområdet spiler i denne.

VELTEK Varme, repræsenteret ved VELTEKs adm. dir. Per Rømer Kofod, er netop indtrådt i styregruppen. Dermed sidder sektionen nu med i endnu et betydningsfuldt forum med mulighed for at varetage varmemedlemmernes interesser og skubbe på for sektionens mærkesager og få disse på branchens, energistyrelsens og politikernes agenda. Heraf står bevarelsen af den fuldt ud betalte og langtidsholdbare gasinfrastruktur til rumopvarmning højt på VELTEK Varmes dagsorden sammen med konverteringen af naturgas til biogas.

Gasinfrastrukturen spiller en afgørende rolle i fremtidens CO2-neutrale energisystem, idet denne kan benyttes i en smart sektorkobling, hvor intelligente gashybridvarmepumper hos boligejerne, på baggrund af signaler fra aggregatorer, midlertidigt kan skifte varmeforsyningen fra varmepumpe til biogas via gasfyret for at balancere elnettet i perioder, hvor elnettet ikke kan levere tilstrækkelig grøn strøm fra vindmøller og solceller, eller hvor der ikke er tilstrækkelig kapacitet i det lokale elnet.

Dermed reduceres risikoen for importen af udenlandskproduceret kulstrøm, ligesom gasnettet helt generelt kan frigøre elkapacitet til opladning af endnu flere elbiler.

Foruden Styregruppen for gasstrategiarbejdet sidder VELTEK Varme også med i Gashybridvarmepumpegruppen og Kedelgruppen.

Øvrige deltagere i Styregruppen for gasstrategiarbejdet udgøres af:

 • Biogasbranchen
 • Dansk Industri
 • Olie gas Danmark
 • Dansk Energi
 • SEAS-NVE
 • ENIIG
 • GasNet
 • Landbrug & Fødevarer
 • Dansk Erhverv
 • Dansk Fjernvarme
 • Foreningen af danske kraftvarmeværker
 • Drivkraft Danmark