Ventilationsbranchen stærkt repræsenteret på VELTEK Ventilations medlemsmøde

0

Medlemmer af VELTEK var samlet på Huset i Middelfart til det halvårlige medlemsmøde. På dagens agenda var spændende indlæg om indeklimaet i vores daginstitutioner, gennemgang af den netop publicerede DS 428:2019 samt producentkravene i WEEE-forordningen. Præsentationer kan hentes i artiklen.

Engagementet, spørgelysten og den faglige interesse var helt i top, da VELTEK Ventilation den 12. september afholdt medlemsmøde i Middelfart.

Hele 55 deltagende fordelt på 28 af VELTEKs ventilationsmedlemmer mødte op for at netværke og blive klogere på indeklimaet i vores daginstitutioner, om de nye krav i DS 428:2019 og kravene i WEEE-forordningen.

Store udfordringer med indeklimaet i daginstitutioner

Efter den indledende velkomst af Puk Spencer, formand for VELTEK Ventilation, samt Lennart Østergaard, Sektionschef for VELTEK Ventilation, tog Christian Jarby og Kåre Press-Kristensen, Det Økologiske Råd, teten og præsenterede de vigtigste observationer og konklusioner fra rapporten ”Indeklima i daginstitutioner”, som VELTEK har bidraget til.

Da børn kan være ekstra sårbare i forhold til indeklimaet, samt sårbare ved en udsættelse af for høje koncentrationer af kemikalier og partikler, har det Økologiske Råd de seneste år sat fokus på børns indeklima i daginstitutioner. Projektet har kortlagt indeklimaforholdene i 20 danske daginstitutioner i fire kommuner fra januar til maj 2018, hvor der er målt på ni parametre; CO2, temperatur, fugt, lydtrykniveau, kemikalier, ultrafine partikler, radon, dagslysindfald og rumakustik.

Kåre Press-Kristensen kunne blandt andet fortælle de fremmødte på medlemsmødet om de overraskende store fund af forbudte kemikalier i daginstitutionerne, som prøverne har vist, på trods af en ellers hyppig rengøring og udluftning. Blandt andet phthalater, især af typen DEHP, samt tre slags kræftfremkaldende flammehæmmere blev fundet i et markant omfang. Konklusionen lød derfor, at selvom der er forbud mod disse stoffer i Danmark, findes de alligevel i vid udstrækning i vores institutioner blandt andet fordi det findes i gammelt legetøj og i de madrasser, som børnene leger på.

Kåre Press-Kristensen, Det Økologiske Råd, fortalte, at især DEHP-phthalater og kræftfremkaldende flammehæmmere er en udfordring i daginstitutionerne.

Herefter fulgte Christian Jarby op og gav en status på den målte luft i institutionerne og anbefalinger til forbedringer heraf. Blandt andet anbefaler Det Økologiske Råd brugen af behovsstyret ventilation generelt, og eksempeltvis roterende varmevekslere med fugtoverføring i mekaniske ventilationsanlæg, da prøverne har vist, at luften ellers kan blive for tør indendørs om vinteren.

Christian Jarby, Det Økologiske Råd, gennemgik rapportens konkrete anbefalinger til forbedringer af indeklimaet i daginstitutionerne, både på kort og på lang sigt.

Gennemgang af den nye DS 428:2019

Efter Det Økologiske Råds præsentation kunne Kenneth Hougaard Jensen, Viborg Ingeniørerne, tage over og gennemgå DS 428:2019 og viderebringe information om de nye tiltag, udvidelser og krav, som producenter og leverandører fremover skal opfylde.

Der blev givet et spændende indlæg om ændringer og nye områder i DS 428:2019, ligesom der blev sat fokus på standardens nye opbygning samt på forskellen mellem præaccepterede standardmetoder og funktionsbaserede løsninger. Nye systemløsninger for decentrale anlæg blev også gennemgået, og Kenneth Hougaard Jensen behandlede ændringerne for systemløsninger med spjældsikrede og røgventilerede systemer. Kenneth kom ligeledes ind på, at der fremadrettet ikke er servicekrav om fysisk kontrol af de enkelte brandspjæld, men at en funktionsafprøvning af ventilationssystemets brandsikringsautomatik nu er tilstrækkelig.

En gennemgang af hvordan ventilationskanaler fremover skal brandtestes havde forsamlingens særlige bevågenhed.

Bemærk rettelse til den nye DS 428

VELTEK Ventilation bemærker i øvrigt, at der allerede er udgivet et rettelsesblad til DS 428, idet standarden indeholder en fejl omkring brandtest af ventilationskanaler. Der skal således udelukkende testes for brand indefra og ud.

” Der er 2019-09-12 foretaget en rettelse i DS 428:2019 under pkt. 3.13.6 på side 30, hvor (ve ho i↔o) er rettet til (ve ho i→o). Kunder, der har købt standarden før denne dato, skal være opmærksomme på, at den dobbelte pil i dette afsnit er en fejl.”

Læs rettelsesbladet her

Kenneth Hougaard Jensens, Viborg Ingeniørerne, indlæg om DS428:2019 medførte en god og konstruktiv debat om de nye områder og ændringer i standarden.

WEEE-forordningen og krav til genanvendelse af el og elektronik

Som det sidste punkt på dagsordenen kunne VELTEK præsentere Claus H. Lützhøft, Juridisk konsulent hos DPA-System (Dansk Producentansvars-System). DPA-System er oprettet i medfør af Miljøbeskyttelsesloven til at administrere reglerne om producentansvar for elektrisk og elektronisk udstyr, batterier og akkumulatorer og udtjente biler.

Claus berettede om det vigtige formål med WEEE-forordningen, som er at sikre øget genbrug, genanvendelse og andre former for nyttiggørelse af udtjente elektriske og elektroniske produkter, herunder fra ventilationsbranchen.  DPA-System har blandt andet til formål at udforme og administrere en enkel og retfærdig producentansvarsordning for de berørte markedsaktører, og DPA-System kan rette henvendelse til Miljøstyrelsen, hvis en virksomhed ikke lever op til sit producentansvar. Alle elektronikproducerende virksomheder er omfattet af ordningen, hvis virksomheden betragtes som første omsætningsled for markedsføring/afsætning af produkterne på et givent marked i Europa.

Claus H. Lützhøft, Juridisk konsulent hos DPA-System (Dansk Producentansvars-System) gjorde ventilationsbranchen klogere på kravene i den europæiske WEEE-ordning.

Samlet set et rigtigt spændende indlæg, der medførte en god konstruktiv debat blandt de fremmødte, og understregede medlemsmødernes relevans i forhold til at sikre faglig information om ny lovgivning og værdifuld vidensdeling i branchen.

Download alle præsentationer her (kun for medlemmer)