Vedtægter

Navn og hjemsted

§1.
Foreningens navn er VELTEK Ventilation – sektionen for sundt indeklima. Sektionens hjemsted er Herlev.

§2.
Sektionens formål er at varetage medlemmernes interesser sammen med de danske indeklimaproducenter på områder, der i øvrigt ikke varetages af andre sektioner i foreningen VELTEK, herunder:
a) at yde tilskud efter ansøgning til VELTEK, samt til andre sektioner og arbejdsgrupper under VELTEK, målrettet til tværfaglig indsats for optimering af energi- og sundhedsmæssige indeklimaforhold.
b) at gennemføre generelle aktiviteter, der kan tjene til at udbrede kendskabet til de danske ventilations- og indeklimaproducenters produkter og branchens samfundsmæssige betydning.

Organisation

§3.
Sektionen er en del af foreningen VELTEK, som én af flere sektioner med egne bestyrelser, omtalt under §8.

De fagtekniske sektioner omfatter i dag VELTEK El, VELTEK Vand, VELTEK Varme og VELTEK Ventilation.

Sektionerne kan på tværs af faggrænser nedsætte arbejdsgrupper, som har til formål inden for sektionens område at arbejde for specielle interesser.

Sektionens vedtægter skal være godkendt af VELTEKs bestyrelse.

Medlemskab

§4.
Som medlem af sektionen kan optages enhver virksomhed, der har salg af ventilationstekniske- og indeklimatekniske produkter og artikler direkte til det professionelle marked. Medlemskab betinger samtidigt medlemskab af foreningen VELTEK.

§5.
Spørgsmålet om optagelse som medlem afgøres af sektionens bestyrelse. Ansøgeren kan forlange bestyrelsens afgørelse forelagt på førstkommende ordinære generalforsamling til endelig afgørelse ved simpelt flertal.

Medlemskab

§6.
Udmeldelse skal ske inden 30. juni for at have virkning med udgangen af året. Såfremt udmeldelsen sker efter 30. juni vil udmeldelsen først have virkning fra udgangen af det efterfølgende år.

Udmeldelse skal ske skriftligt til sekretariatet.

Medlemskab anses for ophørt med øjeblikkelig virkning, hvis et medlem ophører med at drive medlemsberettiget virksomhed eller udmelder sig af VELTEK. Medlemskab ophører endvidere ved afsigelse af konkursdekret.

Eksklusion af et medlem kan ske i følgende tilfælde:
a) Såfremt et medlem ikke overholder sektionens vedtægter og beslutninger vedtaget på en generalforsamling.
b) Såfremt et medlem optræder groft illoyalt og til skade for branchen og for sektionen.
c) Såfremt et medlem, trods påkrav, ikke indbetaler det fastsatte kontingent.

Beslutningen om udelukkelse af et medlem skal forelægges sektionens bestyrelse til godkendelse.

Såfremt sektionens beslutning om udelukkelse er enstemmig, træder udelukkelsen i kraft øjeblikkeligt.

Såfremt sektionens beslutning om udelukkelse ikke er enstemmig, men opnår godkendelse af VELTEKs bestyrelse, kan det udelukkede medlem begære, at der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling i VELTEK til afgørelse af udelukkelsesspørgsmålet.

Begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling i VELTEK til afgørelse af eksklusionsspørgsmålet skal skriftligt sendes til VELTEKs bestyrelse senest 14 dage efter, at sektionsbestyrelsen har fået besked om, at VELTEK har nægtet at godkende sektionens beslutning, eller at det udelukkede medlem har modtaget beslutningen om udelukkelse.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden en måned efter fremkomsten af den skriftlige begæring.

Til beslutning på den ekstraordinære generalforsamling om udelukkelse kræves det, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget om udelukkelse.

En udelukket medlemsvirksomhed er automatisk udelukket af VELTEK og er forpligtet til samtidigt at nedlægge hverv, hvor den eller dens medarbejdere repræsenterer sektionen.

Kontingent, hæftelse og ret til sektionens formue

§7.
Kontingentet til VELTEK Ventilations målrettede aktiviteter opkræves som et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Foreningen VELTEKs kontingent fastlægges af dennes generalforsamling og opkræves særskilt af foreningen.

Bestyrelsen fastsætter termin for kontingentets betaling til sektionen.

Ekstraordinære indskud i sektionen kan fastsættes af generalforsamlingen.

Medlemmerne hæfter ikke for sektionens forpligtelser. Den ved et regnskabsårs afslutning eventuelle fremkomne underbalance skal bestyrelsen på den ordinære generalforsamling stille forslag om at få dækket.

Medlemmer har ikke i forbindelse med medlemskabet, ved udtræden eller udelukkelse, ret til andel i sektionens formue.

Bestyrelse

§8.
Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af sektionen.

Bestyrelsen består af mindst seks og højst otte medlemmer.

Såfremt bestyrelsen kun består af seks medlemmer, afgår hvert år ved afslutningen af den ordinære generalforsamling den halvdel af medlemmerne, der har fungeret længst.

Består bestyrelsen derimod af flere medlemmer, afgår hvert år ved afslutningen af den ordinære generalforsamling den halvdel af medlemmerne, der har fungeret længst. I fornødent omgang afgøres det ved lodtrækning, hvem der skal afgå.

Suppleanter valgt på den ordinære generalforsamling indtræder, når der opstår frafald for et ordinært valgt bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen vælger inden for sin kreds en formand. Bestyrelsens formand leder bestyrelsens arbejde.

Bestyrelsen mødes efter aftale og henset til behov for drøftelser af sektionens fokusering. Dog mindst fire gange årligt.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formanden, er til stede.

Beslutninger træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

Et bestyrelsesmedlems mandat bortfalder, hvis aktivt arbejde ophører i den medlemsvirksomhed, vedkommende var tilknyttet, da han/hun blev valgt.

Bestyrelsens arbejde er ulønnet.

Samarbejdspart

§9.
Sektionens daglige forretninger varetages af VELTEKs sekretariat.

Sektionen betaler et sekretariatsbidrag til udgifterne ved den fælles administration via det i §7 fastlagte kontingent til foreningen VELTEK.

Fastsættelsen af dette kontingent fastlægges af VELTEKs bestyrelse efter konsultation med sektionsbestyrelsen for et år ad gangen.

Regnskabsår

§10.
Sektionens regnskabsår løber fra den 1. januar til 31. december. Sektionens årsregnskab afgives inden medio februar måned til revision ved VELTEKs revisor.

Generalforsamling

§11.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juni måned. Tid og sted fastsættes af bestyrelsen.

Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen ved mail til samtlige medlemmer. Varslet skal være mindst 21 dage.

Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen og være ledsaget af specificeret regnskab for det forløbne år samt ordlyden af eventuelle forslag.

Dagsordenen skal være følgende:
1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning
3) Forelæggelse af regnskab
4) Fastsættelse af sektionens kontingent
5) Behandling af indkomne forslag
6) Valg af bestyrelse og suppleanter
7) Eventuelt

Adgangsberettiget til generalforsamlingen er alene for personligt ejede virksomheder, ejere og ledende medarbejdere og for selskabets direktører og andre ledende medarbejdere.

Såfremt et medlem er i kontingent restance, har dette medlem ikke adgang til Generalforsamlingen.

Gæster samt eventuelle repræsentanter fra pressen kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelse være til stede på generalforsamlingen.

Hvert medlem har én stemme. Det er medlemmernes pligt at møde til generalforsamlingen.

Det er tilladt gennem skriftlig fuldmagt at lade sig repræsentere.

Beslutningsforslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde i så god tid før generalforsamlingen, at forslaget kan optages på dagsordenen.

Alle beslutninger på generalforsamlinger tages ved almindeligt stemmeflerhed, med mindre andet fremgår af vedtægterne.

Til vedtagelse af en vedtægtsændring kræves dog, at mindst halvdelen af medlemmerne er repræsenteret, og at der for forslaget stemmer mindst 2/3 af de repræsenterede.

Opnår en vedtægtsændring på en generalforsamling fornøden majoritet, uden at halvdelen af medlemmerne har været repræsenteret, skal der indkaldes til ny generalforsamling, hvor vedtægtsændringen kan vedtages med den foreskrevne majoritet uanset antallet af repræsenterede medlemmer.

VELTEKs bestyrelse skal efter vedtagelse på sektionens generalforsamling endeligt godkende enhver vedtægtsændring.

Vedtægtsændringerne er kun gyldige, såfremt VELTEKs bestyrelse godkender vedtægtsændringerne.

Dirigenten afgør afstemningsmåden. Valg skal dog, såfremt blot ét medlem ønsker det, foregå hemmeligt og skriftligt.

Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning. Valgbar til bestyrelsen er de personer, der i henhold til §11 er adgangsberettigede.

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, eller når mindst 1/5 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom med oplysning om, hvad der ønskes behandlet.

Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling skal med angivelse af dagsorden ske inden fire uger efter begæringens modtagelse med mindst 14 dages varsel. I øvrigt gælder de samme regler som for den ordinære generalforsamling.

Diskretionskrav

§12.
Medlemmerne har tavshedspligt med hensyn til det på sektionsmøderne passerede, og hvad der i øvrigt mundtligt eller skriftligt meddeles dem af sektionen.

Fuldmagtsforhold

§13.
Sektionen forpligtes ved underskrift af formanden eller hvem, bestyrelsen i øvrigt måtte befuldmægtige hertil.

Ophævelse

§14.
Sektionens ophævelse skal besluttes efter samme regler, som gælder for vedtægtsændringer jf. §11. Samtidig med vedtagelse om sektionens ophævelse tages beslutning om anvendelse af sektionens formue.

Sektionens formue kan aldrig tilfalde medlemmerne.

Ophævelsen gennemføres af én eller flere likvidatorer valgt af den generalforsamling, der besluttede at ophæve sektionen.

Således vedtaget på VELTEKs ordinære generalforsamling den 9. juni 2022.